Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego GlamourBeauty Shop

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego GlamourBeauty Shop jest: Anna Gładkowska prowadząca działalność́ gospodarczą pod nazwą Anna Gładkowska Glamour, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 5a, 47-400 Racibórz, NIP:639-188-27-04, Regon: 241394920tel.+48 32 415 32 06, adres email:glamour-shop.pl.

2. Ogólne warunki sprzedaży regulują detaliczny zakup towarów w sklepie internetowym www.glamour-shop.pl za pomocą sieci Internet. Mają zastosowanie odpowiednio do zakupu towaru za pośrednictwem biura obsługi klienta oraz w punkcie odbioru i sprzedaży.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają̨:
Regulamin – niniejszy regulamin,
Sklep – sklep internetowy GlamourBeauty Shop prowadzony pod domeną www.glamour-shop.pl,
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu,
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Towar – produkt lub produkty dostępne w Sklepie,
Konto – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień w Sklepie a także dostęp do zindywidualizowanych treści takich jak historia zamówień czy udział w programie lojalnościowym,
Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności.

§ 3 Ogólne zasady korzystania za Sklepu

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.

4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:
a) zakładania i korzystania z Konta,
b) składania zamówień,
c) zawierania umówsprzedaży,
d) postępowania reklamacyjnego.

5. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony głównej Sklepu. Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

6. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer 9.0. lub wyższą lub inną równoważną) lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiająceprzeglądaniezasobów Internetu,
b) dostęp do sieci Internet,
c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 320×480 pikseli.

7. Kupującyzobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
b) podejmowanie aktywnościktóra ma na celu zakłóceniedziałalności Sklepu,
c) wykorzystywanie Sklepu do innych celówniż cel do jakiego jest przeznaczony,
d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).

8. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególnościzapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu. Transmisja danych realizowana jest z wykorzystaniem protokołu SSL.

9. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania aplikacji Sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Sklep: telefonicznie tel.+4832 417 32 06 drogą elektroniczną na adres info@glamour-shop.pl.lub pisemnie na adres GlamourBeauty Shop ul. Ogrodowa5a, 47-400 Racibórz. Reklamacja usługi powinna zawierać opis problemu, dane oraz adres Kupującego, zdjęcia potwierdzające wadę. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

§4 Założenie Konta

1. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce zaloguj się i zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Usługa Konta ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.

3. Kupujący od momentu założenia Konta może zbierać punkty w ramach programu lojalnościowego zgodnie z zasadami wskazanymi w zakładce program lojalnościowy.

4. Kupujący może usunąć swoje Konto w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy zalogować się na swojego konto, a następnie w zakładce “ustawienia konta” odznaczyć odpowiednią opcję lub wysłać żądanie usunięcia Konta drogą elektroniczną na adres info@glamour-shop.pl. W wiadomości należy wskazać adres poczty elektronicznej jaki został podany podczas rejestracji Konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu żądania.

5. Hasło do Konta nie powinno być udostępniane osobom trzecim.

§ 5 Zamówienia

1. Zamówieniamożnaskładać w następującysposób:
a) za pośrednictwem swojego Konta,
b) drogą elektroniczną wysyłajączamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższeniż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

3. Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.

4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta Kupujący dokonuje wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności są możliwe jako kolejne kroki po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub “Zamawiam i płacę” Kupujący może modyfikować dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Towary.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.

7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie z udziałem Konsumenta zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Sklep drogą elektroniczną dodatkowego oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.

8. Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.

9. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.

10. Potwierdzając zamówienie, wyrażasz zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży drogą elektroniczną. Dokument prześlemy w formie elektronicznej w mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia. Jeżeli chcesz uzyskać dokument w formie papierowej, prześlij nam wiadomość, a dołączymy go do zamówienia.

§6. Płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy,
PeKaO S.A.: 57 1240 4357 1111 0010 2905 4706

b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Przelewy24,
c) płatność przy odbiorze.

2. Koszty dostawy określone są w zakładce dostawa.

§7. Dostawa

1. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. InPost, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Kupujący może także odebrać́ osobiście Towar w Studio Urody Glamour w Raciborzu mieszczącym się̨ przy ul. Ogrodowej 5a , 47-400 Racibórz. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

3. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy zamieszczone są w zakładce Dostawa.

4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia złożeniazamówienia, w zależności od informacji o dostępności podanej przy produkcie.

5. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

6. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy – zapłata za Towar).

7. Dostawa realizowana jest w dni robocze.

§8. Reklamacje i gwarancja

1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Reklamacje wraz z reklamowanym Towarem należy przesyłać na adres Sklepu: GlamourBeauty Shop ul. Ogrodowa 5a, 47-400 Racibórz. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.

4. Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

§9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od znajduje się w zakładce zwroty, również na tej stronie znajduje się formularz odstąpienia od umowy do pobrania.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na GlamourBeauty Shop ul. Ogorodowa 5a, 47-400 Racibórz. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) zawartej w drodze aukcji publicznej.

5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§10. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

§11. Wysyłka ankiet

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§12. Kody rabatowe

W koszyku można wykorzystywać otrzymane okazjonalne kody rabatowe (rabat procentowy lub kwotowy). Promocje nie łączą się, produkty przecenione o większy procent, niż procent na kodzie rabatowym nie zostaną naliczone.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).

2. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.

3. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

4.Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

5. Regulamin niniejszy w chodzi w życie z dniem 01.11.2020 r.